ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Ενεργά Έργα

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων (ενδεικτικά αναφέρονται):

Διεθνή

NEXOGENESIS

Το νερό, η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα οικοσυστήματα (WEFE) διασυνδέονται, και δημιουργούν ένα συνεκτικό σύστημα (Nexus) που κυριαρχείται από την πολυπλοκότητα και διαμορφώνεται από κλιματολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Οι περιορισμοί των πόρων και η διασύνδεσή τους θα μπορούσαν να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων λύσεων για το εμπόριο, την αγορά και την πολιτική. Επιπλέον, οι στόχοι πολιτικής τείνουν να αναπτύσσονται με λίγη προσοχή σε πολλούς τομείς, και η εφαρμογή της πολιτικής μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του NEXUS, επηρεάζοντας με τη σειρά του τη συμπεριφορά των φορέων και τη διαμόρφωση πολιτικής.  Το πρόγραμμα NEXOGENESIS θα αναπτύξει και θα επικυρώσει: (α) ένα συνεκτικό διατομεακό πλαίσιο χάραξης πολιτικής σε διαφορετικές κλίμακες λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα και την κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την αποδοχή των ενδιαφερομένων μερών καθώς και διασυνοριακά (διπλωματία) ζητήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, τους λήπτες χάραξης πολιτικής αλλά και ακαδημαϊκούς (β) μια Μηχανή Αξιολόγησης Αυτομάθησης Nexus (SLNAE) που εκμεταλλεύεται την ενίσχυση της μάθησης και υποστηρίζει τον εξορθολογισμό των σχετικών με το νερό πολιτικών στο Nexus WEFE · (γ) ένα αποτύπωμα WEFE Nexus, που συνοδεύει το SLNAE.

Το έργο NEXOGENESIS έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (WEBSITE www.nexogenesis.eu, Grant agreement #: 101003881).

Youtube

Εθνικά

Το δίκτυο CLIMPACT επιδιώκει τη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, με την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να αποτελέσει πόλο έγκυρης και πολύπλευρης εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και της Κοινωνίας

  • Άμεση ενοποίηση, εναρμονισμός και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις φυσικές καταστροφές σχετιζόμενες με τη κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών παρατηρήσεων από τις σχετικές εθνικές υποδομές.
  • Δημιουργία ενός επιστημονικού πυρήνα αριστείας στην έρευνα, για την παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με τη κλιματική αλλαγή, μέσω της υποστήριξης καινοτόμων μελετών (υπολογιστικών και πειραματικών) για την μείωση των αβεβαιοτήτων στα κλιματικά μοντέλα, καθώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πυρήνας εξαιρετικών Ελλήνων επιστημόνων που εμπλέκεται ενεργά στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής.
  • Δημιουργία διεπιστημονικής κοινοπραξίας, που θα αποτελέσει το κύριο συμβουλευτικό όργανο για την Πολιτεία και τους πολίτες σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτήν. Μέσω της επιστημονικής αριστείας και της ανάπτυξης καινοτόμων υπολογιστικών και μετρητικών συστημάτων για την μελέτη της κλιματικής αλλαγής, η προτεινόμενη εμβληματική πρωτοβουλία αποσκοπεί σε βάθος χρόνου στην εδραίωση της κοινοπραξίας αυτής σε διεθνές επίπεδο ως ισότιμο επιστημονικό συνομιλητή με αυτές των άλλων χωρών σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με τη δυνατότητα να επηρεάσει την λήψη αποφάσεων τόσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και σε διεθνές επίπεδο, όσο και για θεματικές έρευνας σχετικές με τη κλιματική αλλαγή.

Το δίκτυο CLIMPACT που αποτελείται από έντεκα εμβληματικούς, εθνικούς, επιστημονικούς φορείς και πιο συγκεκριμένα την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με συντονιστή φορέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιδιώκει τη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, με την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να αποτελέσει πόλο έγκυρης και πολύπλευρης εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και της Κοινωνίας.

(WEBSITE: https://climpact.gr/main/)

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

Θα σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών που θα περιλαμβάνει έναν ψηφιακό μηχανισμό χαρτογραφικής απεικόνισης. Το προτεινόμενο σύστημα θα επιτυγχάνει τη διασύνδεση γεωχωρικών δεδομένων, τη συσχέτιση δεδομένων δημόσιας υγείας (μοτίβα ασθενειών) με δημογραφικά, γεωχωρικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα και θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με μετρήσεις, τάσεις και προϊόντα ανάλυσης για την παρακολούθηση συγκεντρώσεων SARS-CoV-2, ιών ηπατίτιδας, ιών γρίπης φαρμάκων και ναρκωτικών. Η λειτουργία του θα αναβαθμίσει τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας σε θέματα πολιτικής δημόσιας υγείας (πχ. πανδημίες, φαρμακευτική πολιτική κ.α.) προς ωφέλειας του κοινωνικού συνόλου.