ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 322 της 22ας Δεκεμβρίου 1999 (ΦΕΚ Α 307/31.12.99) και λειτουργεί στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του από το 1999 έως το 2006, ήταν ο Καθηγητής Κώστας Κασσιός. Από το 2006 μέχρι το 2015, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου είχε ο Καθηγητής Άγγελος Σιόλας. Τον Μάϊο του 2015, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατέθηκε στην Καθηγήτρια Μαρία Π. Παπαδοπούλου.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει το σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Σχολής στο αντικείμενο της Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται σε αντικείμενα αιχμής όπως είναι η Διαχείριση Φυσικών Πόρων με έμφαση στη προσωμοίωση και βελτιστοποίηση υδατικών πόρων, ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, η Διασύνδεση Νερού-Ενέργειας-Τροφής-Οικοσυστημάτων (WEFE NEXUS), η Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στα θέματα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τη διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων, η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Έργα και Δραστηριότητες και η Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα.

Μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν στην εκπόνηση και υλοποίηση διεθνών (Η2020, LIFE, Interreg) και εθνικών (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ) ερευνητικών προγραμμάτων.

Η προστασία του περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας, οφείλουμε να το πράτουμε στην καθημερινότητά μας γιατί πολύ απλά το χρωστάμε στους φοιτητές μας.

Καλή περιήγηση!

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Μαρία Π. Παπαδοπούλου,
Καθηγήτρια ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ