ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ επικεντρώνεται:

1. στη Διαχείριση περιβάλλοντος με έμφαση τη μελέτη των μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, την εκτίμηση και μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών (πχ. εδάφους, νερού, αέρα, τοπίου, πολιτιστικών πόρων, υποδομών, δικτύων), την κατανομή τους στο φυσικό χώρο, τα αίτια που δημιουργούν τις κατανομές αυτές, τη φέρουσα ικανότητά τους όπως επίσης και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και επιπτώσεις.

2. στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη συσχετιση περιβαλλοντικών μεταβλητών

3. στην Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με έμφαση στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από έργα, προγράμματα, σχέδια και πολιτικές και τη ανάπτυξη προδιαγραφών ΜΠΕ (π.χ. για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους & περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας)

4. στην ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης με έμφαση την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξη πολιτικών.

5. στην μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αστικό χώρο με έμφαση στο σχεδιασμό φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων/παρεμβάσεων (κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πρασίνου) οι οποίες θα συμβάλλουν στην προσαρμογή του αστικού χώρου στην κλιματική αλλαγή και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της πόλης στις επιπτώσεις της.